miércoles, 28 de octubre de 2015

Monòver en la Memòria: recollida de fotografies de Monòver per a la creació d'un Arxiu Fotogràfic Municipal

BASES PER A LA INICIATIVA MONÒVER EN LA MEMÒRIA, (EN LA SEUA PRIMERA EDICIÓ), DE RECOLLIDA DE FOTOGRAFIES DE MONÒVER I ELS SEUS VEÏNS I VEÏNES PER A LA CREACIÓ D'UN ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL
  


 1     Aquesta iniciativa s'anomenarà: Monòver en la Memòria.
 2     Comptarà amb diferents edicions anuals. Cada any es farà una nova edició, durant un mes per a la recollida i, cada edició comptarà amb una delimitació de dates històriques (correlatives en el temps cadascuna d'elles) de les fotografies i imatges que es recolliran.
 3     L'objectiu final serà crear un Arxiu Fotogràfic Municipal que recorde la nostra Memòria Històrica, del qual es puguen fer exposicions i serveisca per completar els estudis i investigacions d'aquest caire que es puguen dur a terme sobre Monòver.
 4     La Primera d'aquestes edicions, que s'anomenarà: Monòver en la Memòria I, en la part inicial de recollida de fotografies, es realitzarà durant el mes de novembre de 2015, des del dia 2 fins el 30 d'aquest mes.  La recollida serà de 9 a 13 i de 17 a 21 hores, de dilluns a divendres, a les oficines de cultura de l'ajuntament de Monòver.
 5     Totes aquelles persones que vulguen aportar les seues imatges ho podran fer:
 5.1          Portant-les en suport digital, el qual serà bolcat a un ordinador municipal, a una carpeta digital creada a tal efecte. Les imatges hauran d’estar escanejades a color encara que la foto siga en blanc i negre. Les fotos es guardaran en format jpg o tif i en brut sense retocar. Escanejar com mínim a 600 pp. (pixeles x pulgada). Si les fotos son xiquetes, se augmentarà el tipus d’escaneig, de 600 pp a 1200 pp… fins aconseguir        un arxiu que al menys tinga entre 5 y 10 megabytes, en el cas de que el format siga jpg i de 40 a 50 megabytes en cas de que siga tif.
 5.2          Portant-les en suport de material imprès, susceptible de ser escanejat i bolcat en suport informàtic a un ordinador municipal, a una carpeta digital creada a tal efecte.
 5.3          En el moment d'entrega es fotocopiaran i sobre aquestes s'haurà de citar la data de la imatge i identificar qui apareix en aquesta. Dades que hauran de quedar recollides per completar, correctament, la informació arxivística en un formulari, al qual s'adjuntarà la còpia de les imatges[1].
 5.4          Totes les fotografies que es deixen per tal de ser escanejades podran ser          recollides en finalitzar la campanya de recollida d'imatges, es a dir, a partir del primer dia després del 30 de novembre.
 5.5          Els propietaris de les imatges hauran d'omplir i signar una autorització   tipus per al pertinent ús d'aquestes imatges, de forma pública i la seua reproducció[2].
 6     Les imatges que s'arreplegaran per a aquesta primera edició, seran imatges compreses entre els anys 1931 al 1950. Comprenent tres períodes històrics d'important rellevància: La II República, La Guerra Civil, la Postguerra i primers anys de la Dictadura Franquista.
 7     Aquestes imatges podran ser, imatges del nostre poble o bé, imatges de persones del nostre poble.
 8     Després de la recollida de tot el material fotogràfic, es procedirà a la seua corresponent catalogació i arxiu. I, finalitzada aquesta tasca, procedirem a fer una xicoteta exposició o mostra, fent una adequada selecció d'imatges per a tal finalitat. Les dates d'aquesta mostra es fixaran després de realitzades les primeres tasques de recollida, catalogació i arxiu de les imatges.
 9     Aquesta iniciativa serà degudament comunicada de forma pública, mitjançant la publicació de les presents bases i la publicitat adequada als Mitjans Municipals de Comunicació.
 10 L'anomenada iniciativa es du a terme des de la Regidoria de Memòria Històrica. I respon al fet de que les recopilacions de fotografies antigues esdevenen importants per a la història local i general. És vital conservar la memòria visual, ja siga en forma de fotografia, dibuix, document, etc. perquè és una manera de preservar i, també compartir i transmetre la història del nostre poble i, a més,  dins del marc legal, ve a complir el que a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura:
 10.1      A l'exposició de motius, quan fa referència a “les iniciatives que queden per adoptar per donar resposta a les demandes de ciutadans, legítimes i justes, que la nostra democràcia, apel·lant a l'esperit fundacional de concòrdia, y en el marc de la Constitució, no pot deixar d'atendre” i, s'entén que aquesta llei “assenta les bases per a que els poders públics porten a terme polítiques públiques dirigides al coneixement de la nostra   història i al foment de la memòria democràtica”, a més, també disposa que la comesa dels poders públics és el de “fomentar els valors constitucionals i promoure el coneixement i la reflexió sobre el nostre passat, per evitar que es repeteixen situacions d'intolerància i violació de drets humans com els d'aleshores viscuts”.
 10.2      A l'article 1. Objectiu de la Llei; apartat 2: “Mitjançant la present Llei, com a política pública, es pretén el foment dels valors i principis   democràtics, facilitant el coneixement dels fets i circumstàncies ocorregudes durant la Guerra Civil i la Dictadura, i assegurant la   preservació dels documents relacionats amb aquest període històric i dipositats en arxius públics
 10.3      A l’article 22. Dret d’accés als fondos dels arxius públics i privats; apartat 1: “Als efectes del previst en aquesta Llei, es garanteix el dret d’accés als  fondos documentals dipositats en els arxius públics i l’obtenció de les còpies que es sol·liciten” i apartat 3: “Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a la protecció, la integritat i la catalogació d’aquestos documents, en particular en els casos de major deteriorament o risc de degradació”.
[1]              Veure ANEXE
[2]              Veure ANEXE

No hay comentarios:

Publicar un comentario